با اعمال تغییرات در ماشین N-DO-6 این ماشین تبدیل به تیوب پرینتر شد که به علت کار متفاوت به نام T-DO-6 نامگذاری شد و به فهرست تولیدات شرکت اضافه شد.

دیدگاهی بنویسید