این تیپ چاپگر لیوان ما نیز در سایه تقاضای غیر قابل پیش بینی برای N-DO-6 و همچنین اولویت DO-5در سایه قرار گرفت. هدف از کار بر روی DO-8 تولید ماشینی با نهایت اتوماسیون و نهایت کیفیت چاپ بوده است که ورژن جدید این ماشین به صورت 8 رنگ هم تا چند ماه دیگر آماده کار خواهد بود.


دیدگاهی بنویسید