دو نقشه نمونه برای ساخت مندریل های کوتاه

نقشه نمونه برای ساخت مندریل های ۵۰۰سی سی

نقشه نمونه برای ساخت مندریل های ۱۰۰۰سی سی

DXF

بزودی در این مقاله چند نقشه نمونه برای ساخت مندریل قرار خواهم داد و مشکلات مرتبط به این قسمت را مشروحا خواهم نوشت.


دیدگاهی بنویسید