زبان

ماشین چربی گیرمدل FT-2


ابعاد ماشین:

  • ارتفاع: 122 سانتیمتر
  • طول: 93 سانتیمتر
  • عرض: 82 سانتیمتر


ویژگیهای خاص:


قطعات بعد از قرار گرفتن در ماشین به ایستگاه Treatment منتقل شده و بعد از 3 بار چرخش یکنواخت در ایستگاه بعدی تخلیه می شود. حداکثر سرعت: 5000 عدد در ساعت
flame treatment system
Corona Treatment System

Preparing Plastic Containers for Printing


Model CT-2

General Features


Maximum Power: 4 kW

Maximum Frequency: 40 kHz

Maximum Voltage: 20 kv

corona treatment system

    corona treatment
مشاهده ی فیلم در حال کار دستگاه در آپارات