زبان

ماشین چاپ اسکرین تخت با میز ایندکس


Model FP-70S&FP90-S

ماشین چاپ اسکرین تخت با میز ایندکس

  • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-70S: 70 × 50 سانتیمتر
  • حداکثر ابعاد چاپ ماشین FP-90S: 70 × 90 سانتیمتر

ابعاد ماشین FP-70S

  • ارتفاع: 144 سانتیمتر
  • طول: 280 سانتیمتر
  • عرض: 210 سانتیمتر

ابعاد ماشین FP-90S

  • ارتفاع: 170 سانتیمتر
  • طول: 340 سانتیمتر
  • عرض: 260 سانتیمتر

مشخصات عمومی FP-90S & FP-70S

این ماشین ها با میز ایندکس سرعت و کارایی بهتری پیدا می کند. به طور مثال ماشین FP-70S معمولی در یک زمان یکی از کارهای

1. تغذیه

2. چاپ

3. تخلیه

را انجام میدهد ولی با میز ایندکس این قابلیت را پیدا می کند که هر سه کار را در یک زمان انجام دهد. هر سه میز ماشین دارای وکیوم هستند که در زمان تخلیه و تغذیه وکیوم قطع می شود.

ماشین چاپ اسکرین تخت با میز ایندکس